top of page

Analys, strategi och kommunikation för hållbar utveckling?

Ett uppdrag kan sträcka sig från några enstaka timmar till veckor och månader, från specifika punktinsatser och tillfällig resursförstärkning till mer långsiktigt stöd i olika kommunikations- och varumärkesfrågor som relaterar till samhällsansvar och hållbar utveckling i någon form.

Vissa uppdrag kan vara begränsade till utveckling av ord och bild, grafisk form och film. Andra kan ta sin början i någon form av problemlösning eller idégenerering - ofta i workshopmiljö med fokus på analyser och strategiarbete - och med styrdokument, kampanjer och konkreta kommunikationsinsatser som resultat.

Du som uppdragsgivare är troligen en idéburen organisation, en myndighet eller ett företag med visioner, ambitioner och målsättningar att göra positiv skillnad för människor och miljö. Kanske arbetar du redan med frågor som relaterar till de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030, med CSR, UNGP eller HRDD. Obekanta begrepp? I så fall är det kanske just där uppdraget börjar. 

ANALYS

Vilka är vi, var står vi och vart är vi på väg? Vad påverkar oss just nu och hur ser framtiden ut?

Strategiska vägväl och utveckling av olika kommunikationsinsatser bör alltid ta sin utgångspunkt i en förståelse av omvärld, nuläge och trender - i relation till vision, verksamhetsidé och övergripande målsättningar. Det är alltså i analysen allt har sin början. Det är också här allt börjar om, i utvärderingar av verksamhet och genomförda kommunikationsinsatser. 

 

Exempel på analysuppdrag:

  • Omvärlds- och påverkansanalyser kopplat till interna styrkor och svagheter, som grund för utveckling av strategier, planer och policies 

  • Undersökningsplanering, metodval och frågeformulering för egna undersökningar

  • Facilitering av kampanj- och varumärkesmätningar, helt eller delvis i samverkan med undersökningsinstitut

STRATEGI

Vilket problem behöver lösas? Vilka mål vill vi uppnå och varför? Hur når vi dit, via vilka vägar och med vilka verktyg? 

Strategiarbetet utförs ofta i workshopmiljö med initiala diskussioner kring problemställning och målformulering. Här ingår utveckling av idéer och incitament för förändring, liksom beslut kring strategiska vägval, målgrupper, kommunikationskanaler, verktyg och budskap.

Resultatet sammanfattas, dokumenteras och levereras i form av styrdokument och/eller engagerande presentationsmaterial som kan användas för intern förankring och för styrning av kommunikationen framåt. 
 

Exempel på strategiuppdrag:

  • Utveckling av varumärkesplattformar, kommunikationsstrategier, kampanjplaner o.d.

  • Löpande konsultstöd i frågor som rör varumärkesutveckling och kommunikationsinsatser

KOMMUNIKATION

Når budskapet fram, ligger det i linje med bildspråket? Bidrar kommunikationen till engagemang, förändring och uppsatta mål? 

Med ett starkt varumärke och en kommunikation som engagerar kan vi lättare nå våra mål. Budskap och bildspråk är avgörande faktorer, liksom att kommunicera tydligt och enhetligt genom alla kanaler, över tid.  

 

Exempel på kommunikationsuppdrag:

  • Utveckling av ord och bild, grafisk form och film för kampanjer och löpande kommunikation 

  • Stöd inför medieutspel, input på pressmeddelanden och debattartiklar, nyhetsinförsäljning och facilitering av medieträningar vid kriskommunikation

  • Föredrag och inspirationsföreläsningar kring varumärkesutveckling och kommunikation i relation till hållbar utveckling

bottom of page